Niet alleen voor “topsporters” is er een reglement voor het gebruik van geneesmiddelen en voedingssupplementen, maar ook voor breedte sporters.
Graag willen we iedereen, ouders en leden er op attent maken dat je niet zomaar alle producten mag innemen als sporter, zelfs niet op recreatief niveau. Indien je dit doet kan je tegen de lamp lopen en geschorst worden als sporter.
Daarom is het belangrijk om onderstaande info goed door te nemen zodat iedereen op de hoogte is over de juiste wetgeving.

 

Dopeer je niet onbewust

Bepaalde geneesmiddelen of voedingssupplementen bevatten verboden stoffen. Let daarmee op! Neem nooit medicijnen of voedingssupplementen in zonder voorschrift of advies van een (sport)arts of voedingsdeskundige.

 

Wat als je ziek bent?

Ga naar je (sport)arts en zeg dat je een sporter bent die mogelijk een dopingcontrole moet ondergaan. Controleer samen met je arts de geneesmiddelenlijst op www.antidoping.vlaanderen zodat je weet of er een verboden stof in je geneesmiddel zit. Als het geneesmiddel een verboden stof bevat, vraag je samen met je (sport)arts een toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN) aan.

 

Wat met voedingssupplementen?

Neem alleen voedingssupplementen als je (sport)arts of voedingsdeskundige dat nodig acht. Een aantal voedingssupplementen bevatten stoffen die niet op het etiket vermeld staan. Sommige firma’s laten hun voedingssupplementen controleren volgens de regels van de kunst voor ze op de markt worden gebracht. Dan ben je zeker dat ze geen verboden stoffen bevatten. Een overzicht van die supplementen vind je op:

www.informed-sport.com

www.dopingautoriteit.nl/nzvt

www.koelnerliste.com

Kies voor deze supplementen als je de kans op contaminatie zo klein mogelijk wil houden.

 

Wat is een toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN)?

Vanaf 1 januari 2020 moeten minderjarige sporters ook in Vlaanderen, net zoals elders in de wereld, een Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN) hebben om het gebruik van een verboden stof (dat is een stof op de dopinglijst) te kunnen rechtvaardigen. De therapeutische noodzaak wordt beoordeeld aan de hand van de internationale standaard.

Elitesporters zijn verplicht een toestemming wegens therapeutische noodzaak aan te vragen (zodra hen een verboden stof wordt voorgeschreven). Pas wanneer ze de toestemming ontvangen hebben, mogen ze het geneesmiddel met de verboden stof(fen) gebruiken.

In tegenstelling tot de elitesporters hebben de minderjarige breedtesporters wel een keuze:

 • Je kan proactief een TTN aanvragen. Dit betekent dat je een toestemming aanvraagt voor je het geneesmiddel op doktersvoorschrift begint te nemen. Als je dus op voorhand een TTN aanvraagt, weet je waar je aan toe bent zodra je de beslissing van de TTN-commissie ontvangen hebt:
  • als je een toestemming hebt gekregen, weet je dat je de verboden stof zonder zorgen mag gebruiken (zo lang de toestemming geldt én in de dosis die bij aanvraag opgegeven is)
  • als je geen toestemming hebt gekregen, weet je dat je een (groot) risico loopt om een dopingovertreding te begaan als je ondanks de negatieve beslissing de verboden stof toch gebruikt of blijft gebruiken in combinatie met sporten.
 • Je kan retroactief een TTN aanvragen. Je vraagt een TTN aan na een dopingcontrole waarbij je tijdens de controle alle recent genomen geneesmiddelen (waaronder het gebruik van puffers, zalven en inspuitingen) hebt gemeld. Een aanvraag van een TTN die terugwerkt en dus het moment van de dopingcontrole dekt, houdt wel meer risico’s in dan een proactieve aanvraag. Als je bij een retroactieve aanvraag geen toestemming krijgt van de TTN-commissie, betekent dit dat je een dopingovertreding hebt begaan en een schorsing riskeert. 

Aan wie wordt aangeraden retroactief een TTN aan te vragen?

 • Sporters die aan sporten deelnemen die weinig of niet gecontroleerd worden (zie de rubriek Cijfers en Statistieken op antidoping.vlaanderen);
 • Sporters die hun sport voornamelijk recreatief beoefenen;
 • Sporters die hun sport op lager competitief niveau beoefenen;
 • Sporters die jonger zijn dan 16 jaar, zij behoren immers niet tot de directe doelgroep van te controleren sporters.

 Enkele tips:

 • Spreek steeds me je arts voor de behandeling start en zeg dat je sport (en dus op dopinggebruik gecontroleerd kan worden), en vraag hem/haar geneesmiddelen voor te schrijven die geen verboden stof bevatten. Eén van de criteria die de TTN-commissie aftoetst bij de beoordeling van een TTN-aanvraag is of er al dan niet toegelaten alternatieven bestaan. Is dit het geval, dan zal de TTN-commissie je geen toestemming voor het gebruik van de verboden stof geven.
 • Als je een TTN aanvraagt, zorg dat het aanvraagformulier volledig en duidelijk leesbaar is ingevuld, en dat het ondertekend is door zowel de sporter als de behandelende arts. Bezorg dit aanvraagformulier samen met een zo gedetailleerd mogelijk bewijs (medische verslagen, waaronder een recent medisch verslag met daarin je huidige toestand en medicatie) dat de diagnose aantoont, per e-mail of per post aan de TTN-commissie van NADO Vlaanderen.
 • Laat tijdens een dopingcontrole steeds alle recent genomen geneesmiddelen noteren op het dopingcontroleformulier.
 • Wil je weten of een geneesmiddel een verboden stof bevat of niet? Zoek het op via https://www.dopinglijn.be/geneesmiddelen-supplementen-en-ttn/lijst-geneesmiddelen/. De lijst van (in België) geregistreerde geneesmiddelen wordt maandelijks geactualiseerd.

Alle informatie over de TTN vind je op https://www.dopinglijn.be/geneesmiddelen-supplementen-en-ttn/ttn/hoe-een-ttn-aanvragen/.

Heb je nog vragen na het lezen van de teksten? Mail ze naar ttn@nado.vlaanderen.

 

De club, trainers, managers en spelers kunnen onderling communiceren via Twizzit. Twizzit is ook de databank o.a. voor het versturen van de facturen.
Om dat alles op een vlotte manier te laten werken is het belangrijk dat alle contactgegevens up-to-date zijn. Dan gaat het over adresgegevens, email-adres, telefoonnummers. Dat alles kan je perfect zelf beheren/wijzigen eens je geregistreerd bent bij Twizzit (login hebt gekregen).

Foto opladen is ook wel leuk, zeker in het begin als niet iedereen bekend is met alle namen/gezichten. Media opladen bij het team bevelen we ook aan, dit kan het groepsgevoel binnen het team een boost geven.

Log daarom regelmatig in op de website om je gegevens aan te passen en recent te houden.

Login gegevens kwijt? Vraag ze aan bij het secretariaat of log in via je facebook account.

De federatie verplichtte tot 5 oktober 2017 iedere speler boven de 18 jaar om een medisch attest in te dienen dat hen geschikt verklaart voor de hockeysport. Met ingang van 6 oktober 2017 heeft de Medische Commissie (MC) van de VHL deze verplichting afgeschaft.
Als reden hiervoor wordt aangegeven dat het de verantwoordelijkheid van de sporter zelf is om na te gaan of hij/zij medisch geschikt is en te beslissen of hij/zij gaat hockeyen. De MC stelt (kandidaat-) sporters voor om na te gaan of een preventief sportmedisch onderzoek nodig of aanbevolen is, en dit kan via www.sportkeuring.be

OPGELET, dit is ENKEL geldig voor leden van de VHL en wordt niet doorgetrokken naar de leden van de LFH, omdat het medisch attest voor hen wordt opgelegd door een andere wetgeving, nl. het Décret Sport en het Décret Santé.

Sommige ziekenfondsen (of werkgevers) voorzien een terugbetaling van een gedeelte van het inschrijvingsgeld bij sportclubs. Dit geldt zowel voor inschrijvingen bij kampen (deelnemer), als inschrijvingen bij de club (lidmaatschap).

Je vraagt de specifieke regeling best na bij je ziekenfonds of werkgever. Of raadpleeg de website van je ziekenfonds, waar vaak al heel wat informatie verzameld staat.

Wat betreft de tussenkomst van het lidmaatschap bij de sportclub vind je via volgende linken de documenten van de CM, Voorzorg en OZ (klik op de naam van het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent).

 • Je kan dit document downloaden en al deels zelf invullen.
 • Bezorg het ingevulde document, inclusief klever van de mutualiteit, aan de secretaris van de club.
 • De secretaris vult dit met plezier verder aan.
 • Het document wordt je terug bezorgd, vervolgens kan je het zelf bij het ziekenfonds indienen.
 • Het ziekenfonds zal de vergoeding terugstorten op je rekening. Hoeveel de terugstorting precies bedraagt is afhankelijk van het fonds waarbij je aangesloten bent.


Er bestaan ook specifieke documenten voor deelname aan sportkampen. De werkwijze is dezelfde als hier boven. De documenten zijn te vinden via deze linken: CM, Voorzorg, OZ.

HC Artemis besteedt bijzondere aandacht aan blessurevrij of ongevalvrij sporten. Dit is een ambitieuze doelstelling, waarbij we zelf dingen kunnen doen (veld veilig opstellen, juiste technieken gebruiken, enz), waarbij de speler kan helpen (dragen van een bit en scheenbescherming, geen ballen laten rondslingeren, stick laag, ...), maar dan nog gebeurt er helaas soms een ongeval.

Wanneer je een sportletsel oploopt kan je dat aangeven aan de verzekeringsmaatschappij. Deze zal, na goedkeuring van het dossier, tussenkomen in kosten die gemaakt worden nav het ongeval.

Voor wie geldt de verzekering, en wanneer van toepassing?

 • De door HC Artemis afgesloten verzekering geldt voor alle spelende leden die in orde zijn met de lidmaatschapsbijdrage
 • De verzekering is van toepassing tijdens competitiewedstrijden, trainingen, toernooien, kampen/stages van de club en alle overige clubactiviteiten


Wat moet je doen bij ongeval?

 • Regel 1 is uiteraard: toedienen van de juiste zorgen, maar daarover gaat dit artikel niet.
 • Download en print het formulier "ongevalsaangifte"; je vindt dit op de website van de Vlaamse Hockey Liga, zie link: VHL - Formulier - Aangifte ongeval.
 • Polisnummer is: C-11/1531.397/00-B.
 • Neem dit formulier mee naar je onderzoek of raadpleging, en laat minstens het deel "Geneeskundig getuigschrift" door de verantwoordelijke arts of verpleegkundige invullen en ondertekenen
 • Indien je van de plaats van het ongeval bv rechtstreeks naar de arts/spoed moet gaan, en geen tijd hebt om het document eerst mee te nemen, vraag ter plaatse geneeskundige getuigschrift, met duidelijke omschrijving van wat er gebeurde (zowel bij ongeval, als de medische onderzoeken + conclusie); neem dit dan op bij de aangifte
 • Verwittig onmiddellijk de secretaris van HC Artemis (info@hcartemis.be) dat je een ongeval hebt gehad, en uiterlijk binnen de 24 uur na het ongeval.
 • Je bezorgt zelf het ingevulde formulier uiterlijk 8 dagen na het ongeval aan de verzekeringsmaatschappij; in tegenstelling tot de vorige polis moet de club niet mee ondertekenen.
 • De verzekeringsmaatschappij: BELFIUS INSURANCE NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel


Vergeet niet:

 • er worden heel wat persoonlijke gegevens gevraagd, vul deze zo nauwkeurig mogelijk in
 • omschrijf duidelijk de oorzaak en omstandigheden
 • rekeningnummer
 • ondertekenen


Wat is er precies gedekt:


Vervolg:

 • De maatschappij communiceert verder met je over het verloop van het dossier: je krijgt een persoonlijk dossiernummer
 • Je betaalt en bewaart alle rekeningen die verbonden zijn aan het ongeval (dokter, kine, apotheek, ...)
 • Je rekent de medische kosten af met de mutualiteit; kwijtschrift bijhouden; de rest van de gemaakte kosten worden ingediend bij de verzekering


En nu?

 • nadat je dit alles gelezen hebt,
 • er allemaal samen aan werken dat we dit zo weinig mogelijk in de praktijk moeten gebruiken!


 Wat met burgerlijke aansprakelijkheid?

 • een ongeval dat geen medische gevolgen heeft, maar waar er sprake zou kunnen zijn van een burgerlijke aansprakelijkheid valt niet onder de medische verzekering
 • hiervoor dient in eerste instantie de burgerlijke verzekering te worden aangesproken
 • aanvullend kan er aangifte gebeuren via het formulier op de site van de federatie: https://www.hockey.be/app/uploads/2019/08/053-9210B_Aangifte-ongeval-BA.pdf
 • de verzekering kan enkel worden aangesproken in het kader van lichamelijke letsels, niet bij materiële schade

En wat met hockeyballen buiten het terrein? 

 • De polis dekt niet: "de schade aan materieel toebehorend aan de toeschouwer (vb. voertuigen op de parking)".

 

 

Partners Business Club
Join our team

Je bent handig, creatief, vol ideeën, en wil de club helpen. Dat kan, en graag zelfs. Vul dit formulier in, we spreken elkaar snel!

Wedstrijdlocatie

Adres thuiswedstrijden ARTE: Herenthoutseweg 116-118, 2200 Herentals.

Evenementen

© 2019, website powered by Twizzit.com